دبی

دبی:

دبی یکی از شهرهای مهم و یکی از هفت امارت امیر نشین است که درآمد نفت آن تنها ۶% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و اکثر درآمد امارت دبى از منطقه آزاد جبل علی یا (JAFZ) م همچنین از گردشگری و دیگر خدمات تجاری می باشد .

 امارت دبی در جنوب کشور پهناور ایران قرار دارد  کهبسیاری از ایرانیان برای تجارت و تفریح به این کشور سفر می‌کنند.

از جاذبه‌های این شهر: بازار طلا و جزایر مصنوعی و اماکن تاریخى وغیره می باشد

درباره دبی بیشتر بدانید

 
Take time to study different magazines or publications that cover the topic about which you want to pro essay writers write or who cover topics of interest to the readers you want to reach.